VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;

Názov zákazky: Obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia spoločnosti HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia pre zavedenie inteligentných riešení v procese výroby pre zefektívnenie výrobného procesu v spoločnosti. Podrobná špecifikácia je súčasťou Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy -Príloha č.1 a rozsahu podľa Prílohy č.2- Zmluvy;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.07.2019, 10:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu sa nachádza na http://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/.


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;

Názov zákazky: Obstaranie výrobnej linky pre spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom dodávky sú zariadenia do výroby zmrazených múčnych výrobkov. Presný zoznam a špecifikácia jednotlivých zariadení je súčasťou prílohy Kúpnej zmluvy - Príloha č. 1.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.06.2019, 10:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu sa nachádza na  http://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/.