VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;

Názov zákazky: Obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia spoločnosti HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie informačného systému, HW a SW vybavenia pre zavedenie inteligentných riešení v procese výroby pre zefektívnenie výrobného procesu v spoločnosti. Podrobná špecifikácia je súčasťou Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy -Príloha č.1 a rozsahu podľa Prílohy č.2- Zmluvy;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.07.2019, 10:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu sa nachádza na http://voarchiv.eu/files/335-5558b8db64/


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: HO&PE FAMILY, s.r.o;

Názov zákazky: Obstaranie výrobnej linky pre spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom dodávky sú zariadenia do výroby zmrazených múčnych výrobkov. Presný zoznam a špecifikácia jednotlivých zariadení je súčasťou prílohy Kúpnej zmluvy - Príloha č. 1.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.06.2019, 10:00 hod.

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu sa nachádza na http://voarchiv.eu/files/329-e442466b99/

Informácia o protipandemických opatreniach
V rámci zavádzania protipandemických opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, z dôvodu dodržania prísnych hygienických opatrení, prijala spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. s účinnosťou od 24.03.2020 toto opatrenie: ZÁKAZ akýchkoľvek obchodných stretnutí/návštev v areáli spoločnosti .